Proč my

Proč my ?
 • Školní vzdělávací program
 • Vzdělávací program „Začít spolu“
 • Režim dne
 • Kritéria přijímaní dětí do Berušky
 • Spolupráce s rodinou
 • Co nabízíme?

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

mateřské školy novojičínské Berušky, spol. s r. o.

Husova 1, Nový Jičín

 

SPOLU ZAČNEME,

SPOLEČNĚ VŠE ZVLÁDNEME“

 

Každá cesta někde začíná. Ocitnout se na počátku cesty je pocit zvláštní, plný

obav i vzrušující, nejistý i odhodlaný. Jakási směs dojmů, zkušeností, postojů

a emocí, z nichž je potřeba vytvořit strategii, nasměrovat ukazatele a ……..vykročit.

Podél naší cesty se tyčí ukazatele „Začít spolu“. Máme svou cestu a víme, kam vede.

 

Školní výchovně vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

na období od 1. září 2007.

Mateřská škola novojičínská Beruška, spol. s r. o., Husova 1, Nový Jičín

 

Vzdělávací program „ZAČÍT SPOLU“

SPOLU ZAČNEME, SPOLEČNĚ VŠE ZVLÁDNEME.“

 

OBSAH ŠKOLNÍHO VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

MŠ novojičínské Berušky, spol. s r. o.

 

Úvodní stránka

Historie, tradice

Materiální, personální podmínky

Životospráva a psychosociální podmínky

Finanční podmínky

Výchovně vzdělávací obsah, plánování, plány nadstandardních činností dětí

Tradiční, doplňkové akce pro děti a rodiče

Spolupráce s dalšími institucemi

Evaluace, hodnocení

 

 

Ad 1.

Mateřská škola novojičínská Beruška, spol. s r. o.

 

Zapsána u Krajského soudu v Ostravě dne 17. 9. 1997, oddíl C, vložka 16812

Zapsána u MENT ČR v síti škol a školských zařízení pod č. j. 20371/2002-21

Identifikátor zařízení: 600 000 991

 

 

Adresa: Husova l, 74101 Nový Jičín

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Statutární zástupce: jednatel – Bc. Skočková Hana

IČO: 25 38 13 93

Předmět podnikání:

provozování mateřské školy

výchova a vzdělávání předškolních dětí


 

Telefon/fax: 552308240

E-mail: msberuska.nj@email.cz

www: www.beruskanj.cz

Ředitelka školy: Bc.Hana Skočková

 

Počet tříd: 2

Počet dětí: 50

Počet pedagogických zaměstnanců, včetně ředitelky: 5

Počet provozních zaměstnanců: 2

Účetní školy: fa Panda – ing. Eva Andrýsková, daňový poradce

 

 

Ad 2. HISTORIE, TRADICE BERUŠKY


Soukromá MŠ Beruška byla zařazena do sítě škol a začala fungovat od 1. 9. 1994. Zřizovatelem byla Hana Skočková, která byla zároveň i ředitelkou. Vzhledem k tomu, že vešla v platnost novela Živnostenského zákona, která zamezila tomu, aby byla zřizovatelem škol a školských zařízení fyzická osoba, tak se stala soukromá MŠ Beruška od 1. 10. 1997 společností s ručením omezeným, tedy právnickou osobou.

Jednatelem a statutárním zástupcem je Bc. Hana Skočková.

S potěšením můžeme konstatovat, že od svého počátku si Beruška v Novém Jičíně vydobyla své místo v nabídce předškolního vzdělávání. O Berušku byl a je velký zájem a míst je málo abychom mohli vyjít všem rodičům vstříc.

V letech 1994 – 1996 bylo do Berušky zapsáno 40 dětí (celková povolená kapacita je 50), ale právě kvůli výše uvedenému zájmu jsme navýšili počet dětí na 48 a poté na 50. Od prvopočátku máme třídy s heterogenním složením dětí, tedy od 3 do 6ti let.

V roce 1998 jsme se rozhodli, že naše děti budeme vzdělávat pomocí alternativního vzdělávacího programu „Začít spolu“, jehož cíle v plné šíři naplňují cíle RVP PV. Všechny učitelky naší MŠ absolvovaly dvouleté studium tohoto programu v naší tréninkové MŠ Berušce ve Frýdku – Místku a také jsou absolventkami dvou letních škol (týdenních letních vzdělávacích kurzů) programu „ZaS“. Od roku 2001 je naše MŠ modelovou školou tohoto programu.

V roce 1996, od března do prosince, byla na jeden rok jmenována ředitelka MŠ Berušky paní Hana Krhutová, která do té doby zastávala funkci zástupkyně ředitelky, neboť ředitelka Hana Skočková byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Od ledna roku 1997 byla opět ředitelkou Hana Skočková.

 

V současné době, po důkladné analýze, považujeme v celé historii Berušky za nejdůležitější dvě základní skutečnosti, na které jsme právem hrdé a docela si na nich zakládáme, a to:

 • umístění dětí je u nás stále velký zájem a tendence je neustále stoupající
 • od roku 1994, kdy Beruška vznikla, máme z 95% stále stejný, stabilní pedagogický kolektiv, který si velmi dobře profesně rozumí

 

Ad 3.MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

 

Budovu, některé vybavení a zahradu má MŠ Beruška v bezplatném pronájmu od Městského úřadu v Novém Jičíně od roku 1994. Smlouva byla v první fázi uzavřena na dva roky, potom dvakrát na pět let (do června 2007) a v současné době máme uzavřenou novou smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku. Od roku 2005 spravuje budovu MŠ Bytový podnik a zajišťuje její údržbu. Co se týče konkrétní údržby budovy, tak se obě strany dohodly, že tzv. velkou údržbu bude hradit Bytový podnik z rozpočtu Města NJ a drobnou , provozní údržbu si bude MŠ Beruška hradit sama (konkrétní rozpis je přiložen u smlouvy).

MÚ v červenci roku 2002 investovat finance do celkové rekonstrukce elektro a vodoinstalace. Z rozpočtu MŠ se hradily nové podlahové krytiny a nechal se vyrobit nový nábytek dětem do obou tříd. Bytovým podnikem byly ze strany Starého Jičína vyměněny v Berušce všechna okna. V současné době je inventář Města NJ u nás v Berušce velmi malý (jen pár kusů nábytku). Beruška vše doplnila z vlastního rozpočtu – koberce, žaluzie, další podlahové krytiny, kryty na topení, nové šatnové bloky, nábytek na pomůcky, hračky aj. Taktéž v pravidelných intervalech obměňujeme drobný inventář – hračky, učební pomůcky, technickou didaktiku.

Naše MŠ je dvojtřídní, třídy jsou heterogenní a máme zapsáno 50 dětí. Každá třída má své sociální zázemí. Ke hrám využíváme každý volný prostor, kout, chodbu. Hernu máme v Berušce jen jednu, ale vzhledem k dobré organizaci dne tam probíhají ranní, relaxační a cvičební chvilky, ale také TV obou tříd. V herně po obědě odpočívají předškolní děti. Ložnice dětí je stálá, je umístěna v prvním podlaží a odpočívají zde děti převážně mladší a střední. Vyřešili problém s postýlkami a to, zda pořídit zcela nové a nebo zakoupit nové matrace. Přiklonili jsme se k novým matracím. Vstupní šatna dětí dole je pro jednu třídu jak na převlékání, tak i na přezouvání. Děti druhé třídy se dole jen přezují, ale převlékají se ve svém oddělení. V roce 2007 jsme nechali vyrobit do vstupní šatny dole nové šatnové bloky a botníky.

Budova MŠ Berušky se nachází na okraji středu města Nového Jičína. Sídlíme ve staré, renovované vile a její součástí je také zahrada, která je ze tří stran chráněna kamenným plotem. Na zahradě MŠ, pokud to počasí dovolí, trávíme s dětmi podstatnou část dne. Na zahradě jsme dětem nechali vyrobit dřevěný domek, renovovali jsme pískoviště, umístěna je také nová skluzavka, konstrukce na přehazování míčů. Ze staršího inventáře máme na zahradě kovové průlezky a plechový domek na úklid hraček. Prostory naší zahrady jsou členěny tak, aby dětem umožňovaly rozmanité pohybové i jiné aktivity. V rámci bezpečnosti, také z důvodu estetiky jsme nechali namontovat z voděodolné překližky bránu, která odděluje herní prostor zahrady od prostoru vstupu z ulice. Tuto bránu nám pomalovala maminka Alenky, paní Dana Dokládalová, která je malířkou. Pár metrů od MŠ Berušky se nachází park – Smetanovy sady a za ním je přírodní areál Skalky. I do těchto míst (ale i jiných) vedou naše vycházky s dětmi.

Všechny vnitřní i venkovní prostory Berušky splňují bezpečnostní i hygienické normy podle platných předpisů.

Personální zajištění máme u nás v Berušce od roku 2002 nadstandartní v tom, že s dětmi pracují 4 plně kvalifikované pracovnice (včetně ředitelky), jedna asistentka a funkci asistentek učitelek v dopoledních, hlavních ,výchovně vzdělávacích částech je zajištěna také provozními pracovnicemi.

Jsme pracovním týmem, ve kterém funguje spolupráce, důvěra, tvořivost, tolerance, vstřícnost. Vedení školy ponechává učitelkám dostatek pravomocí, respektuje jejich názor a podporuje je v tvůrčí pedagogické práci. Provozní pracovnice svou prací a ochotou přispívají ke stabilitě personálního zázemí. Jsou ochotné pomoci v přípravě a organizaci dílčích projektů , slavností a jiných akcí Berušky, pomáhají při doprovodu dětí a při náročnějších činnostech.

Školním řádem jsou dány podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí i rodičů, zákonných zástupců dětí, podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, provoz a vnitřní režim Berušky.

 

 

 

 

Ad 4. ŽIVOTOSPRÁVA A PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

 

Dětem je poskytována celodenní strava. Dodávku stravy zajišťuje centrální školní jídelna při ZŠ Jubilejní v Novém Jičíně. V naší MŠ je pouze výdejna. Strava odpovídá výživovým trendům a normám, děti stolují kulturně, čistě, v pohodě a v klidu. Polévku si děti nalévají samy.

Pitný režim je dodržován, my pitný režim ještě doplňujeme tím, že ze svých finančních zdrojů dětem nakupujeme sirupy, vody. Děti pijí průběžně po celý den ze svých hrníčků, které si přinesly z domu. Mimo to, je ještě u dětí zajištěn pitný režim tím, že dostávají hromadně pití než jdou na vycházku a k obědu.

 

V denním programu je respektována individuální potřeba pohybových aktivit a vhodných činností dětí, odpočinku i spánku, se snahou o dostatečný pobyt venku.

 

TV aktivity, pohybové aktivity, otužování:

 • ranní pohybové a relaxační chvilky
 • TV
 • pohybové aktivity realizované spontánně i pod vedením učitelky
 • maximální využívání pobytu venku
 • vybavení Berušky Tv nářadím a náčiním
 • předplavecký výcvik
 • bruslení
 • návštěvy solné jeskyně
 • ozdravný pobyt dětí v přírodě 2x ročně
 • celodenní a polodenní výlety

 

Snažíme se hlavně o to, aby se děti cítily v prostředí MŠ Berušky bezpečně, spokojeně a dobře. Připravuje individuálně ve spolupráci se zákonnými zástupci postupný adaptační program pro děti nově příchozí. Vycházíme z potřeb dětí a napomáháme v jejich nenásilném a citlivém uspokojování. Dostatečná volnost a osobní svoboda jsou vyváženy přijímáním jasných pravidel a dodržováním potřebného řádu.

Budeme i nadále vytvářet pro děti takové prostředí, aby se v něm cítily dobře nejen ony samy , ale i zaměstnanci. Budeme vytvářet přátelskou atmosféru, povedeme děti k samostatnosti a budeme využívat pozitivního hodnocení a stimulace.

Jsme školkou rodinného typu a tak je řízení postaveno na osobních kontaktech, komunikaci a vzájemné dohodě.

 

Ad 5. FINANČNÍ PODMÍNKY

 

Finanční zdroje MŠ Berušky jsou:

 

 • školné zákonných zástupců
 • státní dotace
 • příspěvek města Nového Jičína
 • sponzorské dary rodičů

 

Školné zákonných zástupců v plné míře užíváme na pokrytí energií (voda, elektřina, plyn), na úhradu čistících prostředků, výtvarného materiálu, hraček, učebních pomůcek, nábytku a jiného vnitřního vybavení, ale také na částečnou úhradu mezd zaměstnanců.

 

Ze státní dotace, kterou nám KÚ zasílá na náš účet čtvrtletně lze hradit, dle Zákona 306 O poskytování dotací soukromým školám, veškeré neinvestiční náklady tzn, mzdy, učební pomůcky, hračky, částečně energie….Bohužel, nám státní dotace stačí na pokrytí mezd a to ne v plné výši.

 

Účelový finanční příspěvek z rozpočtu města Nového Jičína smíme použít pouze na úhradu režijních nákladů na stravné pro děti. Případné nedočerpání musíme po vyúčtování vracet zpět na účet města.

 

 

Sponzorské dary rodičů dostáváme většinou kolem vánoc a hradíme z nich nákup hraček pro děti na vánoce. Pokud sponzorský dar obdržíme i jiném období, tak se společně s celým kolektivem dohodneme, kde a za co tyto peníze investovat.

Další finanční zdroje Beruška nemá.

 

Ad 6. HLAVNÍ A DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE, PLÁNOVÁNÍ

 

 

Školní vzdělávací program MŠ novojičínské Berušky, spol. s r. o. vychází z filosofie mezinárodního vzdělávacího programu „Začít spolu“ (Step by step) a se souladem s RVP PV.

Vzdělávání našich dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v Berušce vyskytnou.

 

Našim přáním a cílem je, aby když děti opouštějí naši mateřskou školu byly dětmi sebevědomými, přiměřeně jejich věku samostatnými, dovedly si poradit s různými životními situacemi, aby byly tolerantní a chápavé.

 

V naší výchovně vzdělávací práci vytváříme dětem podnětné prostředí pro skupinové a individuální činnosti, integrované učení hrou, prožitkové učení a pro rozvoj smyslového vnímání.

 

 

 

 

 

 

Cíle předškolního vzdělávání:

 

Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí¨

 

 

HLAVNÍ CÍLE PROGRAMU „ZAČÍT SPOLU“ V KOMPETENCÍCH DÍTĚTE (které v plné míře naplňují cíle RVP PV):

 

 • vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat
 • učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je
 • umět si vybírat a nést za svou volbu zodpovědnost
 • být tvůrčí a mít představivost
 • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijeme
 • vytvářet si zdravé životní návyky a postoje

 

 

HLAVNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚRY:

 

 • individuálně přistupovat ke každému dítěti
 • klást důraz na samostatné rozhodování a volbu dítěte
 • rozvíjet schopnosti, znalosti a dovednosti prostřednictvím plánované činnosti v centrech aktivit
 • rozvíjet a prohlubovat spolupráci s rodinou

 

 

 

Dílčí vzdělávací záměry:

 

 • rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebeúcty, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti)
 • rozvoj schopnost a dovednost vyjádřit pocity, dojmy a prožitky, svůj názor
 • rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí a kamarádů, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, tolerovat se, respektovat se, vnímat a přijímat základní hodnoty a pravidla v tomto společenství uznávané
 • osvojit si dovednosti k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a pohody prostředí, vytvářet si zdravé životní návyky a postoje

 

Pro učitelku z výše uvedeného vyplývá:

 

 • rozumí vývoji dítěte
 • poznává co nejlépe každé dítě
 • prokazuje dětem úctu a respektuje jejich důstojnost
 • pečlivě plánuje činnosti
 • vypracovává individuální plány ve spolupráci s rodiči
 • dává dětem dostatečný prostor pro jejich činnost – aktivní jsou děti, učitelka poskytuje zejména podporu, těžištěm její práce je plánování a příprava
 • povzbuzuje děti, aby řešily problémy
 • vede děti k tomu, aby se navzájem respektovaly a vážily si jeden druhého
 • je schopna dalšího profesního vzdělávání a osobního růstu

 

 

Plánování

 

Děti mají úžasný dar toužit, poznávat, objevovat a radovat . Samy dobře vědí, co chtějí poznat a co se chtějí naučit. Toho plně využívají učitelky protože dětem podle toho přizpůsobují plánování.

Učitelky v jednotlivých odděleních na začátku každého školního roku společně sestavují celoroční projekt, který se skládá z tématických částí, které na sebe logicky navazují. Z tohoto projektu pak vzejdou jednotlivé týdenní plány, kde se objevují dílčí témata se specifickými cíli. Týdenní plány jsou flexibilní, pružné, umožňují reagovat na individuální možnosti a aktuální potřeby dětí.

 

Tělesný rozvoj dítěte

 

O podporu tělesného rozvoje dítěte pečujeme formou každodenní tělovýchovné chvilky s přirozenými a průpravnými cviky a každé oddělení má 1x týdně (podle přání dětí i častěji) tělesnou výchovu se vším všudy, tedy i s hlavní částí (cvičení na stanovištích, v překážkových drahách…).

V programu „Začít spolu“ je kladen velký důraz na vlastní volbu dítěte, na výchovu ke zvídavému zájmu o učení a k řešení problémů, na komunikaci a kooperaci s ostatními dětmi i dospělými v daném prostředí i na práci zaměřenou k individuálním cílům.

Důraz na schopnost volby se v předškolní výchově programu „Začít spolu“ projevuje, mimo jiné, ve specifickém prostorovém uspořádání třídy. Každá třída má tzv. CENTRA AKTIVIT (CA). CA jsou vybaveny různými pomůckami, materiály, se kterými si děti hrají, které zkoumají a které podporují jejich přirozenou vnímavost, zvědavost, touhu poznávat, učit se, vedou k lepší schopnosti řešit problémy, což je podstatou inteligence. Pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení.

 

V naší Berušce jsou v obou třídách tyto CA:

 

 

 • DOMÁCNOST – zde probíhají především nápodobivé a námětové hry z oblasti rodinného života. Děti si hrají, napodobují dospělé a učí se sociálním rolím. Rozvíjejí své schopnosti zvládat situace, chápat je, ale učí se i komunikovat. Nápodobivá hra je oblíbená spontánní činnost dětí. V tomto centru děti mají malou kuchyňku s nádobím, panenky, oblečky pro panenky. V tomto centru děti společně s učitelkou vaří, pečou, smaží. Děti také manipulují se skleněným nádobím. A když něco rozbijí? Další osobní zkušenost se cenní.
 • DÍLNA – toto je pracovně-technicky zaměřené CA. Zde děti přemýšlejí, navrhují, experimentují, snaží se o spolupráci tak, aby výsledkem byla např. stavba, rozebrání nějakého předmětu… Děti zde používají kladívko, šroubovák, metr, pilku, kleště, hřebíčky, dřívka….
 • OBJEVY A POKUSY – v tomto CA děti poměřují, váží, měří, prohlížejí, zkoumají…. Používají váhy, lupu, mikroskop, laboratorní sklíčka, různé metry. Děti často používají encyklopedie a jiné knihy. Součástí tohoto CA je také morčátko a rybičky, o které se staráme a krmíme je.
 • KNIHY A PÍSMENA – toto centrum vede děti k lásce k mateřskému jazyku, ke knihám, k zájmu o písmena. Je to místo, kde děti mají vnímat psanou a mluvenou podobu písma a manipulovat s knihami i písmeny. Postupně písmena rozpoznávají na základě tvaru. Součástí tohoto CA jsou knihy, magnetofon, kazety, psací potřeby, sešity, může zde být i psací stroj.
 • MANIPULAČNÍ HRY – zde si děti procvičují jemnou motoriku pomocí skládaček, mozajek, společenských her, puzzlí…Tyto hry vyžadují zaostřování oka a koordinaci oko – ruka. Např. skládanky s písmeny přispívají k přípravě na čtení, s číslicemi na počítání…
 • ATELIÉR – výtvarné činnosti poskytují dětem radost, prožitek, vzruch a uspokojení. Mají dobrý vliv v mnoha oblastech, ale hlavně podporují tvořivost, zvědavost, představivost, fantazii a činorodost. Děti v ateliéru malují, kreslí, modelují, ale zkoušejí si zde i netradiční výtvarné techniky.
 • LEGO - v tomto CA si děti rozvíjejí fantazii, představivost, jemnou motoriku aj.
 • DRAMATIKA - zde děti rozvíjejí veškeré dramatické hry. Děti zde najdou různé kostýmy, loutky, rekvizity, zrcadlo…U dětí se rozvíjí slovní zásoba, učí se mluvit přímou řečí, komunikovat mezi vrstevníky, ale také si prohlubují poznatky o různých profesích.
 • KOSTKY – máme děti podporovat v tom, aby kostky zkoumaly, stavěly z nich , hrály i námětové a nápodobivé hry s auty, s dopravními značkami, figurami zvířat a lidí. Děti se učí tak, že když například staví věže, učí se chápat výšku a váhu, rozpoznávat tvary, spolupracovat, zlepšovat koordinaci oka a ruky. Stejně jako při jiných hrách, i při hře s kostkami děti procházejí různými fázemi učení. Jsou zde kostky malé, velká, barevné, ale jsou zde i různá auta a jiné dopravní prostředky.
 • HUDBA – v tomto CA děti najdou různé melodické a rytmické nástroje (klavír, kytara, flétna, Orff. nástroje..). Zde děti zpívají, rytmizují, pozorují nástroje, učí se je pojmenovat. Hudba pomáhá dětem rozvíjet intonaci, rytmus, jazykový vývoj, sociální cítění.
 • VODA A PÍSEK – je zde velký speciální box, kde je umístěna vana a v ní je písek. Je tu také veliké vědro na vodu. Hry s vodou a s pískem podporují smyslový rozvoj dítěte, podporují také tělesný rozvoj, koordinaci svalů celého těla a jemnou motoriku. děti zde mají mít pocit, že si mohou hrát, aniž by si dělaly starosti s nepořádkem.
 • RELAXACE – zde děti odpočívají, poslouchají pohádky na matraci, lehátku.

 

 

Ranní kruh

 

Ranní kruh dětí probíhá denně asi od 9 hodin v každém oddělení. Děti se usadí v hernách do kruhu před, tzv., centrální tabuli, uprostřed se rozsvítí svíčka. Je to místo společného ranního setkání, je to symbol partnerství všech jeho členů, stmeluje, nikdo není nadřazený ani podřízený. V ranním kruhu se děti přivítají, pozdraví se, poví si jaký je dnes den, jaké je datum, jaké je roční období, zaznamenávají si do kalendáře přírody jaké je počasí. Přivítání v RK je důležitým prvkem. Děti se zdraví různě a je důležité se domluvit jak. Vzájemné dotyky působí velmi pozitivně na psychiku a rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi. Velmi opatrně je třeba postupovat u těchto aktivit s dětmi, které se vyhýbají tělesným kontaktům.V kruhu probíhá také společné sdílení a to je důležitý prvek  tzv. psychohygieny dětí. Po kruhu mezi dětmi koluje libovolný předmět nebo symbol a kdo tento symbol drží v ruce, tak povídá. Učitelka buď téma navodí (k aktuálnímu tématu, nebo zážitku) a nebo děti povídají, co chtějí. Všechny děti musí dostat slovo. Zcela zásadně se dodržuje, že kdo nechce cokoli povědět, tak nemusí. Na závěr ranního kruhu učitelka dětem představí program celého dne a také to, co je náplní v centrech aktivit. Učitelka ten určitý den „otvírá“ jen dle svého uvážení, tolik center, kolik má naplánovaných činností. Dětem pak vše zkonkretizuje. Např. „Děti, dnes budeme v centru domácnost péct bábovku, také můžete v centru písek stavět hrad…“ Potom se děti samostatně rozhodují, ve kterém centru budou. To si také označí svou fotografií. Děti musí dodržovat jedno důležité pravidlo a to, že do určitého centra může jít jen určitý počet dětí. Pokud na dítě místo už nezbude, tak se buď rozhodne pro jiné centrum a nebo si místo rezervuje třeba na další den. Velice důležitá je komunikace, domluva.

 

 

Tato pravidla bych se v Berušce chtěl(-a) naučit dodržovat:

 

 • zdravme se a děkujme si
 • pomáhejme jeden druhému
 • neubližujme si, jsme kamarádi
 • když jeden mluví, naslouchejme
 • nežalujme, snažme se o vysvětlení
 • neberme nic, co nám nepatří
 • když někomu ublížíme, řekněme – PROMIŇ
 • před jídlem si umyjme ruce
 • uklízejme si po sobě, vracejme věci na své místo
 • hrajme fér
 • rozdělme se o něco
 • žijme vyrovnaně – trochu se učme, trochu přemýšlejme, každý den trošku malujme, kresleme, zpívejme, hrajme si a pracujme
 • když vyrazíme do světa, dávejme pozor na auta, chytněme někoho za ruku a držme se pohromadě
 • nepřestávejme žasnout
 • dívejme se kolem sebe

 

 

Ad 7. TRADIČNÍ A DOPLŇKOVÉ AKCE PRO DĚTI A RODIČE (spolupráce s rodinou)

 

Během celého školního roku pořádáme různé typy akcí, které jsou určeny pro děti a některé i pro děti a rodiče společně.

 

Tradiční akce:

 • Beruškovské kouzelné večery (spaní ve školce)
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční posezení u vánočního stromečku
 • Letní ozdravné pobyty v přírodě
 • Lyžáček
 • Oslava Dne rodiny (Den matek, Den otců, Den dětí)
 • Dílničky pro rodiče, prarodiče
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky
 • Saunování dětí
 • Bruslení
 • Pravidelné divadelní představení a to buď v Beskydském divadle nebo u nás v Berušce
 • Pravidelné návštěvy městské knihovny

 

Doplňkové akce:

 • Ovocný a zeleninový den
 • Den čertíků
 • Barevné dny v Berušce
 • Den čarodějnic
 • Pouštění draků
 • Návštěva domácích zvířátek v zemědělské usedlosti „Bludička“ v Bludovicích
 • Návštěva ZOO v Ostravě, v Olomouci, v Lešné
 • Pravidelná návštěva dopravního hřiště
 • Beseda s myslivcem, s hasičem, s policistou, s chovatelem hadů
 • Návštěva rodičů v jejich zaměstnáních (zubař, veterinář, prodavač, učitel na gymnáziu….)
 • Návštěva mateřského centra
 • Návštěva hasičů a záchranky
 • Společné vánoční a velikonoční zdobení
 • Zahradní olympiáda

 

Výlety a jiné cesty mimo Berušku:

 • Víkendové pobyty v Praze nebo v Českém Krumlově
 • Na Pustevny, do Liščího mlýna ve Frenštátě, do Vyškova do Dinoparku, Vánoce na dědině v Rožnově p. R., Hermelín ranč – jízda na konících, jen tak s lupou po Skalkách

 

 

Ad 8. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI

 

 • Mateřská škola novojičínská Beruška, spol. s r. o. je od roku 1994 členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, od roku 2000 členem Společnosti pro předškolní vzdělávání v Praze.
 • MŠ Beruška získala v r. 2001 certifikát modelové školy v alternativním vzdělávacím programu „Začít spolu“, v roce 2007 jí byl udělen Sdružením soukromých škol Certifikát Kvality a má osvědčení v rámci DVPP o absolutoriu kurzu „Metodická pomoc pedagogům při realizaci RVP pro PV v podmínkách konkrétní MŠ“ a kurzu „Cesty k efektivnější výuce“.
 • Spolupracujeme s SVČ Fokus v Novém Jičíně, kde naše děti navštěvují keramickou dílnu a jiné kulturní akce pořádané SVČ
 • Rok co rok navštěvuje naši Berušku psycholog, který nám nejen aktuálně radí, ale připravuje, před zápisem dětí do ZŠ, přednášky pro rodiče o školní zralosti.
 • Naše další spolupráce je také s paní logopedkou Mgr. Polákovou, která je garantem naší logopedické preventistky, paní učitelky Petry Dořičákové.
 • Naše užší spolupráce je se ZŠ Komenská 68 (stará), protože jejich celý první stupeň a část druhého, již několik let děti vzdělává podle programu „Začít spolu“. Rodiče našich dětí v Berušce, kteří mají zájem, vždy před zápisem do 1. tříd, navštěvují výuku na této škole, aby v praxi viděli, jak výuka probíhá.
 • Pravidelně navštěvujeme naši tréninkovou MŠ Berušku ve Frýdku – Místku. Tam jsme absolvovali veškeré semináře k programu „Začít spolu“ a kdykoli potřebujeme pomoc, radu, doporučení, tak nám vždy ochotně pomohou. Ředitelky MŠ s programem „ZaS“ se pravidelně scházejí na poradách.
 • Našimi dalšími nezbytnými partnery jsou: SSŠČMS, MÚ, Kvic, ČŠI a další státní instituce, ale také naši kolegové ze soukromých základních a mateřských škol, konkrétně : SMŠ Mateřinka z Havířova, SMŠ Domeček z Uherského Hradiště, SMŠ Korálek z Prahy – Stodůlek, SMŠ a SZŠ Sluníčko z Lipníku n. Bečvou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 9. EVALUACE, HODNOCENÍ

 

Evaluace a hodnocení jsou důležitou složkou vzdělávacího procesu, se snahou o to, aby evaluační činnost na úrovni MŠ i třídy se postupně stávaly smysluplnou a funkční součástí.

 

Systém řízení kvality činnosti školy jako celku, tedy hodnocení a evaluaci rozdělujeme na tyto oblasti:

 1. vnitřní evaluační procesy
 2. vnější evaluační procesy

 

 

VNITŘNÍ EVALUAČNÍ PROCESY

Individuální – každý pedagogický pracovník provádí průběžnou, periodickou kontrolu, hodnocení- sebereflexi činností i evaluaci vzdělávacího procesu, která umožní korekci. Vede k hledání a postupnému dosahování kvalitnějších výsledků.

Týmové – každá pracovní skupina (obě učitelky třídy, celý pedagogický kolektiv) kontrolují a hodnotí (vzájemně průběžně, periodicky na pedagogických radách) kvalitu jednotlivých členů týmů i celého týmu vzhledem k cílům a podmínkám. Hodnotí dosažené výsledky, evaluují vzdělávací činnosti a informují o dosažených cílech. Sbírají a analyzují data, reflektují zkušenosti, identifikují výsledky, potvrdí postup pro následující období.

Vedení školy – prostřednictvím pozorování, kontrol, hospitací, hodnocením i evaluací zjišťovat, zda stanovených cílů je efektivně dosahováno.

 

 

 

 

VNĚJŠÍ EVALUAČNÍ PROCESY

Získávání informací, zpráv a podkladů od externích partnerů - rodičů, samotných dětí, dalších odborníků – konzultantů, ČŠI i dalších kontrolních orgánů.

 

 

OKRUHY EVALUACE, HODNOCENÍ ŠKOLY:

 

Podmínky školy

 • Věcné, materiální podmínky
 • Životospráva dětí
 • Psychosociální podmínky
 • Organizace
 • Řízení školy

 

Styl řízení školy a možné změny

 • Úroveň komunikace o cílech školy
 • Úroveň kolegiální spolupráce
 • Fungující organizační struktura
 • Důvěra zaměstnanců ve vedení
 • Motivace pracovníků
 • Důslednost vedení při plnění přijatých rozhodnutí
 • Spoluúčast rodičů

 

Naplňování cílů ŠVP

 • Respektuje vzdělávací obsah cíle RVP PV?
 • Vychází s podmínek školy?
 • Obsahuje promyšlený systém cílů?
 • Obsah vzdělávání umožňuje dosahování vzdělávacích cílů?
 • Obsahuje systém evaluace hodnocení?

 

Způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání

 • Je realizovatelný ŠVP a umožňuje způsob rozpracování tématických celků v rámci TVP?
 • Vyhovují obsahově TVP jednotlivým třídám?
 • Přináší vzdělávací nabídka očekávané výsledky?

 

Práce pedagogů, sebereflexe

 • Využívají pedagogové dostatečně metod a forem prožitkového a situačního učení?
 • Mají dostatek prostoru pro vlastní tvořivou práci?
 • Jsou TVP svazující, nebo mohou pružně reagovat na přání a potřeby dětí?
 • Poskytují prostor pro samostatné objevování a tvůrčí činnosti?
 • Je atmosféra ve třídě vstřícná, přátelská, cítí se děti ve třídě bezpečně a jistě?
 • Zajišťují dětem pravidelný rytmus a řád, který je flexibilní a respektuje jejich individuální potřeby?
 • Ve vztazích mezi sebou a dětmi navzájem vytváří atmosféru důvěry, porozumění, toleranci a ohleduplnosti?
 • Využívají adekvátní didaktické prostředky, zabezpečují pro činnost dětí vhodné prostředí?
 • Ve vztazích s rodiči se snaží o oboustrannou důvěru a otevřenost, je vstřícná, ochotná spolupracovat?
 • Je poměr spontánních a řízených činností v denním programu vyvážený?
 • Je evaluační činnost smysluplná a jsou z ní vyvozovány závěry pro další práci?
 • Sleduje pravidelně průběh předškolního vzdělávání a hodnotí jeho výsledky?

 

Výsledky vzdělávání

 • Portfólio dítěte (informace od rodičů, záznamy a poznámky o individuálních zvláštnostech dítěte, o zdravotních otázkách)
 • Průběh adaptačního procesu
 • Úroveň připravenosti dětí do ZŠ

 

 

TECHNIKY EVALUACE

 • Rozhovory, diskuse, porady, pozorování, hospitace, analýza plánů, různé typy dotazníků a anket, hodnotící zprávy, záznamy z pozorování, individuální pohovory s rodiči na jejich žádost, individuální plány dětí, složky dětí, fotodokumentace, hodnocení výsledků vzdělávání a vývoje Oregonskou metodou

 

 

KRITERIA HODNOCENÍ

 

Kritéria hodnocení individuálního rozvoje dítěte:

 • Průběžně monitorovat, sledovat, pozorovat a podle potřeby zaznamenávat nejdůležitější poznatky o rozvoji a pokrocích dítěte
 • Závěrečně vyhodnocovat individuální vzdělávací výsledky, přínos vzdělávacího programu „ZaS“ pro děti, individuální pokroky v učení

 

Kritéria hodnocení pedagogů a ostatních zaměstnanců MŠ:

 • Hodnocení podmínek vzdělávání (osobnost pedagoga, věcné podmínky, psychosociální podmínky)
 • Hodnocení realizace výchovně vzdělávacího procesu (návaznost, příprava, organizace práce a metod, motivace a hodnocení, komunikace)
 • Hodnocení efektivity vzdělávání (hodnocení přínosu vzdělávacího programu „ZaS“ pro děti, včetně dětí s odloženou školní docházkou, hodnocení naplňování cílů předškolního vzdělávání)

 

 

 

 

Kritéria hodnocení vedení a řízení MŠ:

 • Hodnocení naplňování cílů ŠVP, zajištění materiálních, ekonomických a bezpečnostních podmínek
 • Styl a efektivita řízení (kvalita plánování, organizování a vedení)
 • Spolupráce s rodiči, odborníky a ostatními partnery
 • Prezentace školy na veřejnosti

 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „ZAČÍT SPOLU“

HLAVNÍ CÍLE PROGRAMU „ZAČÍT SPOLU“ V KOMPETENCÍCH DÍTĚTE (které v plné míře naplňují cíle RVP PV):

 • vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat
 • učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je
 • umět si vybírat a nést za svou volbu zodpovědnost
 • být tvůrčí a mít představivost
 • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijeme
 • vytvářet si zdravé životní návyky a postoje

 

HLAVNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚRY:

 

 • individuálně přistupovat ke každému dítěti
 • klást důraz na samostatné rozhodování a volbu dítěte
 • rozvíjet schopnosti, znalosti a dovednosti prostřednictvím plánované činnosti v centrech aktivit
 • rozvíjet a prohlubovat spolupráci s rodinou

 

 

 

Dílčí vzdělávací záměry:

 • rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebeúcty, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti)
 • rozvoj schopnost a dovednost vyjádřit pocity, dojmy a prožitky, svůj názor
 • rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí a kamarádů, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, tolerovat se, respektovat se, vnímat a přijímat základní hodnoty a pravidla v tomto společenství uznávané
 • osvojit si dovednosti k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a pohody prostředí, vytvářet si zdravé životní návyky a postoje

 

Pro učitelku z výše uvedeného vyplývá:

 • rozumí vývoji dítěte
 • poznává co nejlépe každé dítě
 • prokazuje dětem úctu a respektuje jejich důstojnost
 • pečlivě plánuje činnosti
 • vypracovává individuální plány ve spolupráci s rodiči
 • dává dětem dostatečný prostor pro jejich činnost – aktivní jsou děti, učitelka poskytuje zejména podporu, těžištěm její práce je plánování a příprava
 • povzbuzuje děti, aby řešily problémy
 • vede děti k tomu, aby se navzájem respektovaly a vážily si jeden druhého
 • je schopna dalšího profesního vzdělávání a osobního růstu

CO  JE  TO  RANNÍ  KRUH  A  JAKÁ  JE  JEHO  NÁPLŇ?

Cílem ranního kruhu je, vést děti k tomu, aby pochopily, co je ten den čeká, jaké činnosti jim budou nabízeny, z čeho si mohou vybírat. Povzbudíme děti, aby se samostatně rozhodovaly, pomáháme jim porozumět všemu, co jim říkáme.  Ranní kruh je výbornou formou tzv. psychohygieny. Děti v ranním kruhu povídají co se jim líbí, co se jim nelíbí, co by si přály, z čeho jsou smutné, co je trápí, vyjadřují své názory. Úkolem učitelky je, děti trpělivě vyslechnout, popř. jim poradit, vyjádřit pochopení atd.

V ranním kruhu děti společně se svou „tetou“ zaznamenávají počasí, pojmenují si den který je, řeknou si jak se jmenuje daný měsíc, jaké je roční období. Učitelka dětem nabídne týdenní téma, případně jednotlivé činnosti v centrech aktivit, ale děti co nejvíce učitelky vybízejí k tomu, aby si aktivity navrhovaly samy. Našim přáním je to, aby děti ke všemu, čemu se „učí“ přistupovaly aktivně a vzdělávaly se rády.  V ranním kruhu si děti také samy navrhují, sestavují a plánují pravidla společného soužití a občas si je opakují, aby se všichni cítili společně dobře a bezpečně.

A představení některých pravidel? Např.:

 • naše ruce pomáhají, ale neubližují
 • když jeden mluví, tak ostatní mu naslouchají
 • jsme kamarádi, pomáháme si

 

 

 

CENTRA AKTIVIT (CA).

Třídy a herny  jsou uspořádány tak, aby v nich byl prostor rozdělen do částí (nebo do tzv. koutků), které děti ke hře a k práci stimulují. Úkolem učitelek je, aby do těchto center aktivit připravily dětem takové hračky a pomůcky, jak množstvím, tak i kvalitou, aby  měly dostatečný děti dostatečný výběr.

 

JAKÁ JSOU CENTRA AKTIVIT V NAŠÍ BERUŠCE A CO JE JEJICH NÁPLNÍ?

Domácnost - zde probíhají především napodobivé a námětové hry z oblasti rodinného života. Děti si hrají, napodobují dospělé a učí se sociálním rolím. Rozvíjejí své schopnosti zvládat situace, chápat je, ale učí se i komunikovat. Napodobivá hra je oblíbená spontánní činnost dětí. V tomto centru děti také společně s učitelkou vaří (čaj, polévku…), pečou (buchty, zákusky…) a také smaží. Děti manipulují se skleněným nádobím  a jsou šikovné, neboť ještě nic nerozbily. A když rozbijí? Další osobní zkušenost pro ně.

Dílna – toto je pracovně-technicky zaměřené centrum aktivity. Zde děti přemýšlejí, navrhují, experimentují s materiálem, snaží se o spolupráci tak, aby výsledkem byla např. stavba, rozebrání nějakého předmětu….Děti používají kladívko, kleště, pilku, hřebíčky, metr, dřívka, hřebíčky…..

Objevy a pokusy – v tomto centru zkoumají, prohlížejí, poměřují, váží… Používají např. lupu, mikroskop, laboratorní sklíčka, váhy, různé metry.. V tomto centru děti také pracují dle encyklopedií, vyhledávají odpovědi na různé otázky…V tomto centru děti mají také morčátko, rybičky. Starají se o ně a vlastní zkušenosti je obohacují.

Knihy a písmenka – jsou zde tužky, pera, pastelky, knihovnička, tabule, různé druhy písmenek, papíry, psací stroj… Toto CA je místo, kde děti mají vnímat psanou a mluvenou podobu písma, manipulovat k knihami, hrát si s písmenky např. je třídit, vybarvovat….

Manipulační hry – v tomto CA děti mají skládanky, různé společenské hry, pexesa, mozaiky, navlékací tvary, barevné magnety, ale i stříhají, skládají… Děti se učí trpělivosti, herním pravidlům, procvičují si jemnou motoriku, tyto hry vyžadují soustředěnost, koordinaci oka a ruky a v neposlední řadě tyto hry pomáhají dětem rozvíjet různé aspekty osobnosti.

Ateliér – výtvarné činnosti poskytují malým dětem radost, vzruch a uspokojení. Mají dobrý vliv v mnoha oblastech, ale hlavně v dětech podporují tvořivost, zvědavost, představivost a činorodost. Děti zde malují, kreslí, lepí, modelují, seznamují se s novými výtvarnými technikami…

Lego – děti si v tomto centru rozvíjejí fantazii, představivost, jemnou motoriku. Děti si s lega staví na různá témata např. květiny, domy, zvířata…

Dramatika – děti si zde rozvíjejí různé námětové hry např. na dopravu, požárníky, na obchod, kadeřnictví, ale také dramatizují různé pohádky… Mají zde různé kostýmy, ale i loutky, rekvizity…Děti se učí komunikovat, užívat přímou řeč, řešit konflikty….

Kostky – patří sem velké ale i malé kostky, stavebnice molitanové, dřevěné ale i umělohmotné, klasické ale i barevné kostky. V tomto centru si děti hrají jednotlivě ale i ve skupinkách. Kostky děti velmi přitahují, protože mohou být vysoce aktivní a tvořivé. Máme děti podporovat v tom, aby kostky zkoumaly, stavěly z nich a hrály tu i námětové hry s auty, dopravními značkami, figurami zvířat i lidí. Děti se učí  chápat, spolupracovat, zlepšovat koordinaci oko-ruka.

Hudba – hudba pomáhá rozvíjet intonaci, rytmus, jazykový vývoj, sociální cítění, motoriku s Orffovými nástroji, ….

Voda a písek – toto centrum podporuje u dětí smyslový rozvoj, tělesný rozvoj, koordinaci svalů celého těla, jemnou motoriku, ale i rozvíjí fantazii, představivost, spolupráci s vrstevníky. Děti staví, poměřují.. Děti mají mít pocit, že si zde mohou hrát, aniž by si dělali starosti s nepořádkem. Učitelka vede děti k řešení problému a k zájmu o příčinu dění např.:

„Co se stane, když do vody nalijeme modrou barvu? Co se stane, když do vody hodím dřívko? Co plave a co ne?“ atd.

Relaxace – děti zde odpočívají, relaxují, mohou si prohlížet knížky, hrát si s plyšovými hračkami….

 

INDIVIDUÁLNÍ  PŘÍSTUP  K DÍTĚTÍ

Chceme-li podporovat  program ZaS ve všech jeho podobách, chceme-li podporovat co nejkvalitnější výchovu a vzdělávání dětí, musíme si uvědomit priority, zájmy a potřeby nejen dětí, ale také jejich rodin. Individuální přístup k dětem je pro naši práci velkou prioritou, proto sestavujeme s rodiči individuální plány pro děti a alespoň 3x do roka zaznamenáváme vývoj dítěte po všech jeho stránkách tzv. Oregonskou metodou.

 

Stručný popis režimu dne s programem ZaS v naší Berušce:

děti po příchodu do školky si volně hrají v centrech aktivit (respektují počet dětí), po hrách se děti v tělovýchovné chvilce protáhnou, proběhnou, zatančí si atd. Pak následuje svačina a děti asi v 9,00 hodin usedají do tzv. ranního kruhu (RK) před centrální tabulí v herně na koberec. Zapálíme si svíčku a hezky se přivítáme po kruhu (pozdrav vymýšlejí děti ), potom si zaznamenáme jaké je počasí, který je den, měsíc, rok, jaké je roční období a také si s uč. řeknou jaké je téma týdne (na názvech témat se také podílejí děti). Témata jsou různá, ve většině případů jsou předem daná, plánují je učitelky, ale také se odvíjejí  např. od přání dětí, také momentální situací, nebo od různých oslav či svátků …

V RK také probíhá tzv. psychohygiena dětí, tzn., že každé dítě dostane příležitost se vypovídat, svěřit se svým trápením, radostí, zážitkem, říct svůj názor, potřebu, dojem a to jak v dobrém, tak i špatném slova smyslu. Samozřejmě, že kdo nechce vůbec hovořit, tak nemusí. Děti se do ničeho nenutí. Komunikace probíhá v kruhu tak, že po kruhu putuje nějaký symbol, nebo hračka a kdo ji má, tak hovoří (učí se dodržovat pravidlo, že když jeden mluví, tak ostatní naslouchají). Další pravidla, které si děti také v ranním kruhu občas opakují jsou např.  pomáháme jeden druhému, jsme k sobě ohleduplní, neubližujeme si, jsme kamarádi, uklízíme si po sobě hračky se kterými jsme si hrály atd. Opět učitelka nenásilně do tvorby pravidel „vtahuje“ děti.

Po této hlavní části kruhu následuje, že uč. dětem sdělí, která dnes „otvírá“ centra aktivit (podle počtu dětí v ten den) a které činnosti v těchto centrech dětem naplánovala. Děti si pak zajdou pro své malé fotky s kroužkem, a podle svého zájmu si vyberou činnost v centru aktivit, která je zaujala a kterou jim učitelka nabídla. Jdou do center, tam si na háček  pověsí svou fotku a začnou pracovat, hrát si, plnit nějaký úkol atd. A to je velmi důležitý moment v programu ZaS, že dítě má možnost volby, je vedeno k samostatnému rozhodování, ale  musí respektovat určitá pravidla, nést si zodpovědnost za splněný úkol. Samozřejmě, že se denně setkáváme s tím, že dítě chce jít do nějakého centra a tam už je vzhledem k danému počtu dětí obsazeno. V tom případě necháme dítě, ať se snaží domluvit s kamarády samo a nebo ať zvolí jinou volbu. To je úžasný moment, kdy děti se učí řešit situace domluvou, kompromisem a ne silou, konfliktem. Děti v centrech „pracují“ tak dlouho, jak se jim daří, jak dlouho vydrží, ale zhruba asi půl až třičtvrtě hodiny.  A jaká je úloha učitelky, když děti „pracují“? Je několik možností. Funguje jako pomocník, poradce, ale může jen tak mezi dětmi chodit, pozorovat jejich komunikaci, zručnost, trpělivost a jiné dovednosti, které by dítě mělo, vzhledem k svému věku, zvládat.

Po té  jdou děti ven, na oběd, odpočívat a domů.

Tento program je náročný pro přípravu. Učitelka musí přípravě věnovat maximální pozornost, činnosti v jednotlivých centrech aktivit musí pro děti promýšlet podle jasně daných pravidel a zákonitostí, které jsou spjaty se samotným programem „ZaS“ jako celkem.. Musí plánovat takové činnosti, aby s nimi děti nebyly hotovy za pár minut, také vše musí vhodně motivovat, důkladně připravovat pomůcky.

Naše Beruška pracuje v programu ZaS od roku 1998 a my i děti jsme s ním maximálně spokojeni. Děti dokonce např. na školách v přírodě vyžadují ranní kruhy, ale i odpolední a večerní. Máme z naší práce všichni společně velikou radost.

 

 

 

 

 

 

REŽIM DNE

 

6,30    -    9,00 scházení  a přivítání dětí, hry dle svého výběru, zájmové

činnosti dětí, individuální práce s dětmi, TV chvilka, hy-

giena, dopolední svačina

9,00    -   10,00 ranní kruh, práce dětí v centrech aktivit (1x týdně TV, v PÁ

tzv.den her – zaměřený na námětové hry)

10,00  -   11,45 pobyt dětí v přírodě, na zahradě MŠ, turistika, výpravy

do okolí MŠ. Řízené činnosti pedagogem v jarních a let-

ních měsících mohou také probíhat venku

11,45  -   14,15 hygiena, oběd dětí, relaxace, odpolední spánek podle pot-

řeby dětí, výchovně vzdělávací činnost s předškoláky, indi-

viduální práce s nimi

14,15  -   16,45 hry dětí dle svého výběru, rozcházení dětí domů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO BERUŠKY

Zápis dětí je prováděn průběžně během celého školního roku. Ředitelka děti zapisuje do tzv. základního zápisu a po té jsou děti zapisovány jako náhradníci. Při samotném výběru dětí  k nástupu do Berušky od  1. 9.,  jsou upřednostňovány děti:

 • mají odklad školní docházky
 • které u nás  v minulých létech  měly sourozence
 • děti ze základního zápisu
 • děti , tzv. „náhradníci“

První schůzka rodičů, kde se vyplňují a podepisují přihlášky dětí a také se platí zápisné, se koná zpravidla v lednu a podepisování smluv mezi školou a rodinou se koná v červnu. Následně od 1. 9. dítko nastupuje do Berušky.

 

SPOLUPRÁCE S RODINOU

Je velmi důležité, že nejen odborníci uznávají primární roli rodiny, jako prvního učitele, ale že i sami rodiče tuto skutečnost berou jako fakt, který je daný.

Program „Začít spolu" na tomto prvotním vztahu mezi dítětem a rodinou staví a průběžně poskytuje rodinám možnosti se na programu podílet ve všech jeho aspektech.

Chceme-li podporovat  program ZaS ve všech jeho podobách, chceme-li podporovat co nejkvalitnější výchovu a vzdělávání dětí, musíme si uvědomit priority, zájmy a potřeby nejen dětí, ale také jejich rodin.

Proto sestavujeme s rodiči individuální plány pro děti a aspoň 3x do roka zaznamenáváme vývoj dítěte po všech jeho stránkách tzv. Oregonskou metodou a tím zjistíme, v které oblasti předškolního vzdělávání dítě pokročilo, kde stagnuje a kde je třeba dítěti pomoci.

S hrdostí a s uspokojením konstatujeme, že u nás v Berušce máme rodiče chápající, vstřícné, spolupracují a s chutí nám pomáhají s výchovou a vzděláváním jejich dětí. A co bychom si ještě přáli?

Aby rodiče, pokud jim to jen trošku půjde, mezi nás chodili i v dopoledních hodinách, ALE

jsme také chápající a víme, že časové a pracovní důvody jsou velkým nepřítelem.

 

JAKÉ FORMY SPOLUPRÁCE S RODIČI BERUŠKA VOLÍ?

 • konzultační hodiny s rodiči každý poslední čtvrtek v měsíci (rodiče si volí hodinu i konkrétní jméno zaměstnance Berušky)
 • společné zpracování primárního, vstupního, individuálního plánu pro dítě
 • aktuální každodenní individuální pohovory
 • Beruškovník - miničasopis Berušky, který každý měsíc obdrží každá rodina
 • různé informační nástěnky, cedulky, fotogalerie ze všech akcí a činností v Berušce, konkrétní akce během celého školního roku, intenzivní aktualizace www stránek Berušky a korespondence přes e-mail mezi Beruškou a rodiči
 • pořádáme před zápisem dětí do ZŠ besedu s dětským psychologem, nebo psycholožkou

CO NABÍZÍME?

 • 3x týdně angličtina hrou, na závěr školního roku ukázková hodina pro rodiče, co vše děti zvládly
 • zdravé pískání na zobcovou flétnu
 • logopedické a jazykové chvilky s logopedickou    asistentkou
 • v pravidelné návštěvy divadelních představení v Beskydském divadle, ale i návštěvy různých divadelních spolků  přímo v Berušce
 • občasná návštěva kina a Beskydského divadla
 • divadelní spolky přijíždí i k nám do Berušky
 • tématické  letní školy v přírodě společně s rodiči a od roku 2010 lyžařský kurz pro děti na Bílé
 • nejstarší děti po obědě nespí,  jen si chvíli odpočinou a pak učitelky pro děti připravují další zábavné činnosti
 • velmi kvalitně máme zpracovanou přípravu dětí na vstup do základních škol, vše je motivačně připravováno
 • 1x týdně návštěva keramické dílny ve SVČ Fokus v Novém Jičíně
 • společné oslavy narozenin našich kamarádů - malých berušek
 • děti, naše malé berušky svým učitelkám tykají a oslovují buď jménem nebo volají „teto"
 • učitelky plánují a realizují velmi pečlivě ve svých třídách celoroční projekty s velmi zajímavými a pro děti přitažlivými činnostmi např. Rok plný barev, Přísloví v životě kolem nás, Rok abecedy,
 • tématické nebo sezónní akce pro děti (barevný týden, týden dobrot, návštěva policejní služebny, návštěva zdravotnické školy, pouštění draků atd.)
 • s dětmi navštěvujeme rodiče v jejich zaměstnáních (pokud je to možné)
 • nově – zumba pro děti a saunování ve welnes centru „Tatrovanka“
 • také nově – „Metoda dobrého startu“ pro předškoláčky

 

 

 

 

 

............a mnoho dalších aktivit, činností a jiných nadstandardních prvků, které Beruška dětem a rodičům připravuje a nabízí. Ale na „TO" si děti a rodiče přijdou, až nás začnou navštěvovat.

My se moc těšíme!