ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřské školy novojičínské Berušky, spol. s r. o., Nový Jičín

 

 1. Úvodní ustanovení

Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Novojičínské Berušce, spol.s r. o., na ul. Husova 1, Nový Jičín (dále jen mateřská škola), a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí. Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami ( zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

 

 1. Přijímání dětí do mateřské školy
 • zápis dětí do mateřské školy se provádí průběžně během celého školního roku. Děti jsou zapisovány postupně do pořadníku.
 • pro nový školní rok jsou do mateřské školy přijímány ty děti, jejichž rodiče byli vyzváni k účasti na první setkání vždy v měsíci lednu a kde jsou rodiče podrobně seznámeni s výchovně vzdělávacím programem „Začít spolu“, jsou také podepisovány přihlášky a platí se zápisné. Na základě toho jsou  rodiče vyzvání ještě jednou v měsíci červnu k podpisu závazné smlouvy, která je zároveň rozhodnutím o přijetí dítěte do MŠ.
 • zákonní zástupci obdrží při podpisu smlouvy v červnu, evidenční list dítěte, formulář k předávání dítěte, a nezbytné informace, které se týkají provozu MŠ tiskopisy vrátí vyplněné, podepsané a potvrzené lékařem (vč. řádného očkování) v určeném termínu k rukám ředitelky školy
 • do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla starší 3 let, smyslově, tělesně a duševně zdravé, děti, které mají již zvládnuty hygienické návyky (konkrétně absence plínek a snaží se samostatně stolovat)
 • do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
 • přednostně se přijímají děti s odkladem školní docházky a také sourozenci dětí, které již v minulosti naši MŠ navštěvovaly.
 • při přijetí dítěte stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech
 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy
 • ředitelka může rozhodnout o stanovení zkušební doby pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce
 • rodiče mohou s dětmi využít tzv. „ předadaptační období“ t. j . doba, kterou si sami rodiče určí a zkonzultují s ředitelkou a s učitelkami. Rodiče mohou také využít Dne otevřených dveří a také se mohou před nástupem dítěte do mateřské školy  zúčastnit  společně se svým dítětem vzdělávacího programu v mateřské škole

 

 1. Provoz mateřské školy
 • provoz mateřské školy je od 6,30 hodin do 16,45 hodin
 • kapacita je 50 dětí ve 2 věkově heterogenních třídách
 • děti se scházejí dle potřeb a požadavků rodičů, ale našim doporučením je osmá hodina ráno
 • děti jsou pravidelně spojovány ráno od 6,30 hodin do 7,30 hodin a v odpoledních hodinách od 15,30 hodin do 16,45 hodin
 • po obědě si rodič může dítě vyzvednout: děti „spací“ do 12 hodin a děti „nespací“ kdykoli
 • rodič je povinen své dítě vyzvednout a opustit areál školy do skončení provozu mateřské školy (tj. do 16,45 hodin)

 

 

 1. Předávání dětí
 • do mateřské školy přicházejí a odcházejí děti v doprovodu rodiče, zákonného zástupce, popřípadě pověřené osoby zmocněné na základě písemné dohody
 • při zmocnění osoby mladší 18 let k vyzvedávání dítěte, musí zákonný zástupce tuto skutečnost uvést a stvrdit svým podpisem ve výše uvedené  písemné dohodě
 • rodič přivede dítě až do třídy, předá je přítomné učitelce, upozorní na případné zdravotní či jiné obtíže
 • rodiče jsou povinni do mateřské školy předat děti zcela zdravé, bez příznaků nemoci, či nachlazení
 • po dlouhodobé nemoci je rodič povinen předložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k návratu do kolektivu

 

 1. Oblečení dětí

do mateřské školy vždy čistě, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté, nejlépe tak, aby se samo zvládlo oblékat, svlékat a obouvat a mohlo se v oblečení volně pohybovat

 • všechny věci musí být podepsány, popřípadě označeny značkou dítěte a uloženy na předem určeném místě
 • děti mají oblečení ve kterém přišly do mateřské školy na svých místech v šatně , mají tam také věci na pobyt venku, popř. náhradní prádlo

 

 1. Stravování dětí

Stravu pro děti zajišťuje ZŠ Jubilejní V Novém Jičíně, její odloučené pra-

coviště, centrální školní jídelna při ZŠ Dlouhá v Novém Jičíně

 

 

 

 

 1. Úplata za předškolní vzdělávání
 • úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro období od 1.9 do 31.8, podrobně je rozpis uveden ve smlouvě s rodiči

 

 1. Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 školského zákona jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání  po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla bezúspěšná
 • ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady
 • na žádost zákonného zástupce
 • Pokud zákonní zástupci chtějí ukončit docházku dítěte do mateřské školy, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy a uzavřou dohodu o ukončení předškolního vzdělávání.

 

 1. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy
 • provoz mateřské školy je přerušen po dohodě se zákonnými zástupci dětí v měsíci červenci a srpnu zpravidla na 4 týdny (kvůli nezajištěné stravě centrální školní jídelnou). Přerušení provozu oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům písemně na informačních nástěnkách nejméně 2 měsíce předem a zároveň zveřejní výsledky projednání možností a podmínek umístění dětí v jiných mateřských školách po dobu přerušení provozu
 • provoz školy je přerušen po dohodě se zákonnými zástupci dětí zpravidla také v období školních vánočních prázdnin v měsíci prosinci

 

10.  Zajištění bezpečnosti dětí

 • mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci , nebo jím pověřené osobě.
 • předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem
 • k zajištění bezpečnosti dětí mimo areál mateřské školy stanoví ředitelka počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho připadlo nejvýše 20 dětí
 • všichni pracovníci mateřské školy byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v mateřské škole a zavazují se je dodržovat
 • zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky…)
 • mateřská škola je z bezpečnostních důvodů zajištěna dveřmi na číselný kód, kteří znají jen rodiče
 • všechny osoby vstupující v době provozu  mateřské školy jsou povinny se představit a sdělit účel návštěvy
 • pracovníci mateřské školy jsou oprávněni nevpustit podezřelou osobu do areálu mateřské školy
 • všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích mateřskou školou organizovaných u  ČSOB pojišťovny

 

 

11.  Organizace dne v mateřské škole

Režim dne je postaven pouze na časech jídel. Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuelní potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí.

Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru.

ORIENTAČNÍ REŽIM DNE

 

 

6,30    -    9,00 scházení  a přivítání dětí, hry dle svého výběru, zájmové

činnosti dětí, individuální práce s dětmi, TV chvilka, hy-

giena, dopolední svačina

9,00    -   10,00 ranní kruh, práce dětí v centrech aktivit (1x týdně TV, v PÁ

tzv.den her – zaměřený na námětové hry)

10,00  -   11,45 pobyt dětí v přírodě, na zahradě MŠ, turistika, výpravy

do okolí MŠ. Řízené činnosti pedagogem v jarních a let-

ních měsících mohou také probíhat venku

11,45  -   14,15 hygiena, oběd dětí, relaxace, odpolední spánek podle pot-

řeby dětí, výchovně vzdělávací činnost s předškoláky, indi-

viduální práce s nimi

14,15  -   16,45 hry dětí dle svého výběru, rozcházení dětí domů

 

 

 

12.  Obsah předškolního vzdělávání

 • mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogické pracovnice s odborným vzděláním
 • vyučovacím jazykem je jazyk český
 • vzdělávání v Mateřské škole Novojičínské Berušce, spol. s r. o. se uskutečňuje podle vzdělávacího programu s názvem „ Společně začneme, společně vše zvládneme“, který je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání
 • Školní vzdělávací program  je k dispozici rodičům v šatně dětí dole
 • je vytvořen v souladu s koncepcí školy, rozvíjí osobnost dítěte a nenásilně vzdělává ve všech oblastech

 

13.  Práva dětí

 • dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností
 • má právo užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství
 • právo na volný čas, hru, stýkat se s jinými dětmi a lidmi
 • dítě má být respektováno jako jedinec ve společnosti i jako individualita tvořící si svůj vlastní život
 • má právo na poskytování ochrany společností, na emočně kladné prostředí a projevování lásky
 • právo na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví
 • na zvláštní péči a výchovu v případě postižení

 

14.  Práva a informovanost zákonných zástupců

 • zákonní zástupci (dále jen rodiče) mají svobodný přístup k informacím týkajících se průběhu a výsledků předškolního vzdělávání svých dětí
 • rodiče mohou kdykoli hovořit s učitelkami na třídách, je-li zajištěna bezpečnost dětí
 • rodiče mají právo na diskrétnost informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • delší rozhovor s učitelkou si mohou dohodnout v době, kdy není u dětí
 • mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy, projevit jakékoli připomínky k provozu mateřské školy, učitelce, ředitelce či provoznímu zaměstnanci školy
 • rodiče mohou využít měsíce otevřených dveří ( zpravidla na podzim a na jaře) a účastnit se tak vzdělávacího programu na třídě svého dítěte
 • osobní jednání s ředitelkou mateřské školy je možné denně po předchozí domluvě v době od 10,00 hodin do 11,30 hodin, nebo jinak po předchozí domluvě
 • další formou informací jsou třídní schůzky, schůze SRPDŠ a informační nástěnky v šatnách mateřské školy
 • rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dětí, přispívat svými náměty a nápady k obohacení vzdělávacího programu školy
 • mohou požádat o individuelní úpravu pravidel stanovených ve školním řádu mateřské školy
 • jako zástupce SRPDŠ předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí

 

15.  Povinnosti rodičů

 • rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání či výchovných problémů dítěte
 • jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, infekčních onemocněních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, či ohrozit zdraví ostatních dětí
 • mají povinnost omlouvat plánovanou nepřítomnost svého dítěte písemně do sešitu v šatně
 • v případě náhlého onemocnění či nepřítomnosti omluvit telefonicky či osobně nejpozději do druhého dne
 • rodiče jsou povinni oznamovat škole změny údajů do školní matriky (evidence dětí)
 • řádně a včas hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 • nesou odpovědnost za to, že jejich dítě nenosí do mateřské školy nebezpečné předměty
 • v případě poškozování majetku školy dítětem mají rodiče povinnost projednat s ředitelkou školy opravu či náhradu škody

 

16.  Práva a povinnosti pedagogů

 • pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte
 • pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci
 • je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem
 • má právo nepřijmout do mateřské školy dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním v zájmu zachování zdraví ostatních dětí
 • rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy

 

Vypracovala:  Bc. Hana Skočková, ředitelka MŠ

 

Datum účinnosti:   1.9.2007

Aktualizováno:  1. 9. 2008, 1. 9. 2010, 1.7.2012


;